Barion Pixel Megbízható minőség, engedéllyel rendelkező termékek, gyors szállítás, akár ingyen!
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.


Adatkezelési nyilatkozat

A biokoshop.hu weboldal adatkezelési nyilatkozata

  1. Bevezetés

Ez a tájékoztató 2019.12.06-tól hatályos.

A Brands and More Hungary Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 379., cégjegyzékszám: 13-09-172596 a továbbiakban: Brands and More, vagy adatkezelő), mint adatkezelő, a www.biokoshop.hu  honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során a jelent tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

A Brands and More -nál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Brands and More bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

  1. Általános Rendelkezések

2.1. A Brands and More, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Brands any More Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 379
Cégjegyzékszáma: 13-09-172596
Adatvédelmi kérdéseivel keressen bennünket a következő e-mail címen: info@brands-more.hu

2.2. A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalon folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó, vagy érintett).

2.3. Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

2.3.1. 
Alapelvek

A Brands and More, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
- a kezel személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
- gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
- a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
- a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.3.2.Kapcsolódó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről;
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről.

  1. A Brands and More adatkezelései

3.1. A www.egeszsegugyiteszt.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adattovábbítás:

A portál html kódja a A Brands and More -tól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A weboldalunkon egyes esetekben, például űrlapok kitöltésénél a Google Ireland Limited (Dublin, Írország) által biztosított reCAPTCHA szolgáltatást használjuk.
A reCAPTCHA azt a célt szolgálja, hogy megkülönböztessük a valódi személyek által bevitt adatokat az automatizált, gép által bevitt adatoktól. A szolgáltatás használata során a bevitt adatok, az Ön IP címe, és egyéb a reCAPTCHA használatához szükséges adatok a Google felé továbbításra kerülnek. Ennek során a Google Adatvédelmi irányelvei érvényesek, amelyeket itt talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
A szolgáltatással összefüggő adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja biztosítja, arra a jogos érdekre hivatkozva, mellyel informatikai rendszereink maximális biztonságát igyekszünk biztosítani, illetve az internetes oldalaink ellen irányuló támadásokat kívánjuk meggátolni.”

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez statisztikai elemzéséhez és igényorientált tervezéséhez a Brands and More külső szolgáltatókat használ. Ezekről bővebben a Brands and More.hu cookie tájékoztatójában olvashat.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a drogerie markt gmbH, (cím: Günter-Bauer-Straße 1, A-5071 Wals) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.2 Brands and More webáruház regisztráció

A Brands and More honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, amennyiben az adott személy a 18. életévét betöltötte.

Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat, és regisztrációs profiljukkal bevásárlólistát tudnak összeállítani, és vásárlásaikat is nyomon tudják követni.
Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.
A vásárlással kapcsolatos adatkezelésről a jelen tájékoztató 3.2. pontjában olvashat bővebben.

Az adatkezelés célja: a Brands and More webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, ügyfélszámla vezetése, bevásárlólista létrehozásának lehetősége, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, az életkori korlátozás érvényre juttatása, direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok, ügyfélszám, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama:
- az utolsó bejelentkezéstől számított három év,
- a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében 3 hét;
- amennyiben direkt marketing hozzájárulást adott a felhasználó, úgy az adatok a jelen tájékoztató 3.6. pontja szerinti határidőig kerülnek megőrzésre.

 Az adatok törlése és módosítása:
- A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve a Saját fiók menüben;
- vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 2.1. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Elfelejtett jelszó:

A felhasználó az Elfelejtette jelszavát funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva lehetősége nyílik új jelszó megadására.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk Bohemiasoft s.r.o. (Székhely: Cseh Köztársaság, 370 01  České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85 E-mail: info@eshop-gyorsan.hu) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.3 Brands and More webáruházi vásárlás adatkezelése

Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte.
Amennyiben a jelen tájékoztató 3.3. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Az adatkezelés célja: a Brands and More webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, az életkori korlátozás érvényre juttatása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok, azonosítószám, rendelési szám.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatok a megrendelés teljesítését követő 5 éven belül törlésre kerülnek.

Az adatok törlése és módosítása:
A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő jelen tájékoztató 4. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Bohemiasoft s.r.o.
Székhely: Cseh Köztársaság, 370 01  České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85
E-mail: info@eshop-gyorsan.hu) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.4. Számlamásolatok megőrzése

Az adatkezelés célja: a Brands and More a számlamásolatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok típusa: számla másolata

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;

Adattovábbítás: Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Bohemiasoft s.r.o.
Székhely: Cseh Köztársaság, 370 01  České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85
E-mail: info@eshop-gyorsan.hu) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.5. Brands and More elektronikus hírlevél


A Brands and More Kft. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Hozzájáruló nyilatkozatot a Brands and More részére több féle módon lehet adni, például webáruház  regisztrációs folyamatok során.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje:
- visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét)
- a nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetén 3 hét.

Adattovábbítás: Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Bohemiasoft s.r.o.
Székhely: Cseh Köztársaság, 370 01  České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85
E-mail: info@eshop-gyorsan.hu) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.


3.6. Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése


A Brands and More Kft. által kötött szerződésekben megjelölt kapcsolattartók adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Az adatkezelés célja:
Azon természetes személyek adatainak kezelése, akik szerződéses partnerek (pl. beszállítók vagy ügyfelek) részéről, a partner kapcsolattartóiként kerülnek meghatározásra.

Az adatkezelés jogalapja:
A Brands and More jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján.
Az adatkezelő jogos érdekei (amennyiben alkalmazandó):
A szerződéses partnerekkel szerződés megkötése, teljesítése, figyelemmel kísérése, adott esetben felmerülő viták rendezése, a partnerrel való kapcsolattartás.   

A kezelt adatok köre:
A munkavállaló azonosításra alkalmas és a kapcsolattartás céljára szükséges személyes adatai (pl. név, e-mail cím, telefonszám).

Az adatkezelés időtartama:
Az adatok kezelésére addig kerül sor, amíg az adott szerződés hatályban van, illetve ezt követően az adott szerződés selejtezéséig (törléséig/megsemmisítéséig).

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
A személyes adatokhoz azon személyek férhetnek hozzá, akik az adott szerződéssel, illetve partnerrel kapcsolatba kerülnek, illetve ehhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Adattovábbításra a szerződés teljesítése, érvényesítése során közreműködő partnerek részére sor kerülhet.

Az adatszolgáltatás indokoltsága:
Az adatkezelés szükséges a szerződéses partnerekkel szerződés megkötése, teljesítése, figyelemmel kísérése, adott esetben felmerülő viták rendezése, a partnerrel való kapcsolattartás érdekében.

3.7. Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban


Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, a kapcsolatfelvételi űrlapon, a jelen tájékoztató 2.1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Brands and More-mel.


Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Brands and More-mel, a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Brands and More a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben írásban, vagy e-mailen üzenetet küld részünkre, az üzenetet legfeljebb 5 évig őrizzük meg.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Brands and More a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a panasz másolatával 5 évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.

Adattovábbítás: A Brands and More az ügyfélszolgálati feladatokat saját maga látja el.

3.8. Termékértékeléssel kapcsolatos megkeresés

A Brands and More onlineshopban történt vásárlást követően a Brands and More e-mail megkeresést küld a vásárlónak, melyben lehetőséget kínál számára az általa vásárolt termék értékelésére.

Az adatkezelés célja: a felhasználó egeszsegugyiteszt.hu oldalon vásárolt termék(ek)kel kapcsolatos véleményének megismerése, továbbá az értékelés megadásával a vásárlói szokások elemzése és a vásárlói elégedettség mérése, termékforgalom és terméknépszerűség figyelése, információszolgáltatás a forgalmazott termékek minőségével kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: a Brands and More jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont]

Az adatkezelő jogos érdeke: visszajelzést kapni a Brands and More által forgalmazott termékekkel kapcsolatos vásárlói tapasztalatokról; vásárlói elégedettség mérése; vásárlásösztönzés; vásárlói szokások elemzése; termékforgalom, terméknépszerűség figyelése.

Tiltakozáshoz való jog: a felhasználó a jelen tájékoztató 4. pontjában foglaltak szerint jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Brands and More jogos érdekén alapuló kezelése ellen. 

A kezelt adatok köre: a felhasználó e-mail címe.

Az adatok törlésének határideje: Az érintett az első kapcsolatfelvétel során kapott e-mailben, a „Leiratkozás” gombra kattintva kérheti, hogy adatait jelen adatkezelési célból kifolyólag a Brands and More ne kezelje tovább, illetve az érintett bármikor tiltakozhat adatainak kezelésével szemben.

Adattovábbítás: Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Bohemiasoft s.r.o.
Székhely: Cseh Köztársaság, 370 01  České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85
E-mail: info@eshop-gyorsan.hu) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.09. Termékértékelés

A Brands and More onlineshopban vásárolt termék(ek)et a vásárló szöveggel és 1-5 csillaggal értékelheti. A termékértékelés anonim módon történik, melynek során az értékelő felhasználóneve jelenik meg. A vásárlót a termékértékelés során az értékelés megtörténtéről, jóváhagyásáról vagy a közzététel elutasításáról további e-mailekben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: a felhasználó értékelésének nyilvánosságra hozatala a egeszsegugyiteszt.hu oldalon, vásárlásösztönzés, a vásárlói szokások elemzése és a vásárlói elégedettség mérése, a termékforgalom és a terméknépszerűség figyelése, a forgalmazott termékek minőségével kapcsolatos információszolgáltatás. A felhasználónév megadása megkönnyíti az értékelések hozzárendelését; az e-mail cím segítségével kapcsolatba tudunk lépni Önnel, ha az a termékértékelés miatt szükségessé válik; az életkor és a nem megadása a többi vásárló számára összehasonlítást és pontosabb véleményalkotást tesz lehetővé.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, életkor, nem, értékelés 1-5 csillaggal és szöveggel, továbbá a vásárló által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: az érintett a hozzájárulás visszavonásával bármikor kérheti az adatainak törlését, erre lehetősége van az adatkezelőtől kapott e-mailben a „Leiratkozás” gombra kattintással. Az adatok automatikusan törlésre kerülnek az értékelt termék online forgalmazásának megszűnését követő egy év elteltével. Amennyiben a termék az online forgalmazás megszűnését követő 1 éven belül ismét online forgalomba kerül, akkor a személyes adatok, valamint a termékértékelés ismételten nyilvánosságra hozható és a törlési határidő az ismételt online forgalmazás megszűnésének időpontjától újra kezdődik.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Bohemiasoft s.r.o.
Székhely: Cseh Köztársaság, 370 01  České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85
E-mail: info@eshop-gyorsan.hu) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

  1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

Az Ön jogai

Az GDPR 15-20 cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Brands and More által kezelt személyes adatai tekintetében

a személyes adatokhoz hozzáférjen;
- a személyes adatok helyesbítését kérje;
- a személyes adatok törlését kérje;
- a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
- tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
- a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
-  amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Brands and More indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Brands and More nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Brands and More válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Brands and More minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Brands and More tájékoztatást ad a címzettekről.

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Brands and More -tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Brands and More közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Brands and More indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Brands and More indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség;
-
ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
-
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
-
ha a személyes adatokat a Brands and More jogellenesen kezelte;
-
ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Brands and More nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Brands and More korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Brands and More ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
-
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-
a Brands and More -nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
-
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Brands and More előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Brands and More jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Brands and More a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Brands and More közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

-
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
-
az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. ¹

Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a Brands and More válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

A Brands and More által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

A Brands and More az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Brands and More a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Brands and More megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Brands and More a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Brands and More a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.
Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt.

¹Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

 

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

NTNhYj